Disclaimer: Verwijzingen naar websites die niet door Auto-Wassink worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Auto-Wassink uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan Auto-Wassink niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Auto-Wassink worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright: De op deze website afgebeelde gegevens, waarmee bedoeld teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Auto-Wassink en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Auto-Wassink.